POLITYKA PRYWATNOŚCI

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest 4INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3/350, 00-078 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000386777 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy KRS.

Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: lub listownie na adres: 4INVEST Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3/350, 00-078 Warszawa

DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i zależy od Jego decyzji. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne, w celu świadczenia usług przez Administratora (brak podania danych uniemożliwi realizację usługi lub przesłanie informacji). Administrator przetwarza następujące dane:

 • Imię, nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • adres IP
 • data i czas serwera
 • informacje o przeglądarce internetowej
 • informacje o systemie operacyjnym

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

1) wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy;

2) z uwagi na uzasadniony interes Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

3) wysyłka pocztą elektroniczną biuletynu zawierającego informacje o nowych inwestycjach, aktualnościach dotyczących działań firmy, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody bądź nie podanie danych osobowych czyni niemożliwym wysyłanie przez Administratora biuletynu na adres poczty elektronicznej,

4) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

II. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

III. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

IV. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

V. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. W przypadku jeżeli istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne do praw i interesów Użytkownika, Administrator może odmówić uwzględnienia wniesionego sprzeciwu, ich usunięcia lub zapomnienia.

VII. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o aktywności Użytkownika na stronie internetowej, w celu dostarczenia Użytkownikowi informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Użytkownik najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.

W celu realizacji praw określonych w punkcie III – V wystarczy:

 • wysłać wiadomość bezpośrednio do Administratora na adres email:

lub

 • listownie na adres: 4INVEST Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3/350, 00-078 Warszawa

VIII. W związku z realizacją niektórych usług Administrator współpracuje z podmiotami (firmami) zewnętrznym, co może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • pracownicy i współpracownicy Administratora
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, rachunkowości
 • podmioty prowadzące portale internetowe, które prezentują oferty sprzedaży nieruchomości (jeżeli zgoda Użytkownika została zebrana za ich pośrednictwem)
 • pośrednicy nieruchomości (jeżeli zgoda Użytkownika została zebrana za ich pośrednictwem)

IX. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. X. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres czasu, przez który przetwarzamy dane osobowe Użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.: I. W przypadku gdy Użytkownik jest stroną zawartej z Administratorem umowy lub zmierza do zawarcia umowy (negocjacje handlowe) co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; II. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

II. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacji dotyczących oferty handlowej (preferencji wyboru) jak również w zakresie informacji o mojej aktywności na stronie internetowej przez 4INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Zostałam/em poinformowana/y o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu, przez 4INVEST Sp. z o.o., zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od 4INVEST Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności)